Ionic选择


Ionic Select 将创建一个带有选择选项的简单菜单供用户选择。此选择菜单在不同平台上的外观不同,因为其样式由浏览器处理。

使用选择

首先,我们将创建一个 标签 并添加 item-inputitem-select 类。第二个类将为select表单添加额外的样式,然后我们将在其中添加用于向select元素添加名称的 input-label 类。我们也将增加 选择选项 内。这是常规的HTML5选择元素。以下示例显示了具有三个选项的Ionic Select。

<label class = "item item-input item-select">
  <div class = "input-label">
   Select
  </div>

  <select>
   <option>Option 1</option>
   <option selected>Option 2</option>
   <option>Option 3</option>
  </select>
</label>

上面的代码将生成以下屏幕 -

Ionic选择

造型选择

以下示例将向您展示如何应用样式进行选择。我们正在使用Ionic颜色创建一个包含九种不同风格的选择元素的列表。由于我们使用带有项目的列表,因此 item 将是颜色类的前缀。

<div class = "list">
  <label class = "item item-input item-select item-light">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>

  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-stable">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-positive">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-calm">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-balanced">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-energized">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-assertive">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-royal">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>

  <label class = "item item-input item-select item-dark">
   <div class = "input-label">
     Select
   </div>

   <select>
     <option>Option 1</option>
     <option selected>Option 2</option>
     <option>Option 3</option>
   </select>
  </label>
</div>

上面的代码将生成以下屏幕 -

Ionic选择颜色