HTML 音频视频 DOM mediaGroup 属性


HTML 音频/视频 DOM mediaGroup 属性

实例

为两段视频设置媒体组合:

myVid1=document.getElementById("video1");
myVid2=document.getElementById("video2");
myVid1.mediaGroup="test";
myVid2.mediaGroup="test";

试一试

定义和用法

mediaGroup 属性设置或返回音频/视频所属的媒体组合的名称。

媒体组合允许两个或更多音频/视频(audio/video)元素保持同步。

浏览器支持

所有主流浏览器都支持 mediaGroup 属性。

语法

设置 mediaGroup 属性:

audio|video.mediaGroup="group"

返回 mediaGroup 属性:

audio|video.mediaGroup

属性值

描述
group 规定音频/视频的媒体组合。