Go 关系运算符


Go 关系运算符

package mainimport "fmt"func main() {

  var a int = 21

  var b int = 10  if( a == b ) {

   fmt.Printf("Line 1 - a is equal to b\n" )

  } else {

   fmt.Printf("Line 1 - a is not equal to b\n" )

  }

  if ( a < b ) {

   fmt.Printf("Line 2 - a is less than b\n" )

  } else {

   fmt.Printf("Line 2 - a is not less than b\n" )

  }

  if ( a > b ) {

   fmt.Printf("Line 3 - a is greater than b\n" )

  } else {

   fmt.Printf("Line 3 - a is not greater than b\n" )

  }  /* Lets change value of a and b */

  a = 5

  b = 20

  if ( a <= b ) {

   fmt.Printf("Line 4 - a is either less than or equal to b\n" )

  }

  if ( b >= a ) {

   fmt.Printf("Line 5 - b is either greater than or equal to b\n" )

  }

}